Aistien-menetelmä
The Multisensory Space Method

Elämyksellistä oppimista, jaettuja kokemuksia, innostavia kohtaamisia.
Experiential learning and inspiring encounterings

Suomeksi In English
Lataa menetelmäopas tästä

Prosessi

Yhdessä tekemisen iloa, kokemusten jakamista, muistojen näkyväksi tekemistä – Aistien-tilan rakentaminen edistää yksilön ja yhteisön voimaantumista.

Aistien-menetelmä ryhmäprosessina

Aistien-tilan voi rakentaa ryhmäprosessina, jolloin tila suunnitellaan ja rakennetaan yhteisöllisesti. Ryhmätoimintaan voivat osallistua erilaiset ryhmät kuten opiskelijaryhmä, asukas - tai muu yhdistys tai vapaaehtoisporukka. Sopiva ryhmäkoko 4-8 henkilöä, mutta jo 3-4 hengen ryhmällä pystyy rakentamaan Aistien-tilan. Ryhmä määrittelee miksi, kenelle ja millä tavoin se haluaa Aistien-tilan rakentaa. Tilan onnistunutta visuaalista lopputulosta tärkeämpää on onnistunut ryhmäprosessi.

Prosessi toimii ryhmän yhteisöllisyyden edistämisen, voimaantumisen tai oppimisen välineenä. Rakentamisen tarkoituksena on tehdä abstraktit tai vaikeasti hahmotettavat asiat helpommin käsitettäviksi. Ryhmä voi rakentaa tilan myös kertoakseen muille itselleen tärkeästä asiasta. Maahanmuuttajat voivat esimerkiksi rakentaa tilan, jossa kertovat kotimaastaan valtaväestölle.

prosessi_1.jpg

Prosessin aloittaminen

prosessi_2.jpg

Ryhmäprosessin alussa ryhmän vetäjä perehdyttää ryhmän Aistien-menetelmään. Ryhmässä pohditaan ja sovitaan tarkemmin sen yhteiset tavoitteet ja ryhmän pelisäännöt. Ryhmä päättää tilan kohderyhmän ja teeman. Teema voi olla aiheeltaan yleisempi tai ryhmän sisältä nouseva ja hyvinkin henkilökohtainen. Sen tulee olla riittävän rajattu, mutta kuitenkin kaikkia innostava ja keskustelua herättävä.

Ryhmätapaamisissa keskustellaan tai työstetään teemaa toiminnallisesti eteenpäin. Joissain ryhmissä tila syntyy keskustelun ohessa, toisissa ryhmissä suunnittelu- ja rakennusprosessi ohjaa kaikkia tapaamisia. Aistien-tila voidaan rakentaa monesta eri näkökulmasta käsin. Se on yksinkertaistettu ja usein yksipuolinen kuva todellisuudesta.

Tilan suunnittelussa ja rakentamisessa pitää suunnitella moniaistisuutta tukevien materiaalien, kuten kuvien, äänien, makujen ja tuoksujen hankinnan lisäksi myös tekniikka. Lisäksi ryhmässä päätetään, mitä vieraiden kanssa tilassa tehdään: onko siellä ohjelmaa ja miten tilaa isännöidään.

Prosessin päättäminen

Ryhmäprosessissa on tärkeää myös prosessin hallittu päättäminen. Käytännön asioiden, kuten esimerkiksi tilassa käytettyjen lainatavaroiden ja tekniikan palauttamisesta sopimisen lisäksi, on tärkeätä kerätä ryhmältä palautetta esimerkiksi palautekeskustelussa. On myös tärkeää kiittää kaikkia tekemiseen osallistuneita henkilöitä.

Videomateriaalia

Aistien-menetelmää on käytetty Hämeen Kylät ry:n Tulevaisuustupa ja Tanssit Untulassa -pilottiprojekteissa.

Menetelmäkuvauksia Aistien-tilojen toteuttamiseen

Aistien-tiloja on rakennettu erilaisissa ryhmäprosesseissa. Alla olevista linkeistä löytyy kuvauksia tehdyistä tiloista ja ohjeita niiden toteuttamiseen.

Pilottiprojekteja

Aistien – avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä –hankkeessa on toteutettu erilaisia pilottiprojekteja:

Aistien-menetelmää kylätoiminnassa

Hämeen kylät ry on kehittänyt yhdessä kolmen eri kylän kanssa Aistien-menetelmää osaksi kylätoimintaa ja kyläsuunnittelua. Esimerkiksi Sajaniemen kylän Taidemäelle rakennettiin sauna-aiheinen Aistien-tila. Teema saatiin kylässä syntyneen kirjailija Sakari Pälsin saunaperinnettä kuvanneista teksteistä ja kyläläisten omista muistoista ja kokemuksista. Aistien-hanke ja moniaistisen tilan rakentaminen toi kylälle positiivista ajattelua ja uusia ideoita kylän toimintaan. Aistien-menetelmä otettiin Taidemäellä hienosti käyttöön yhdeksi menetelmäksi ja siellä on rakennettu eri teemoista uusia moniaistisia tiloja.

Kirjaston historiaa ja nykypäivää Heinolassa

”Sain ensimmäisen kirjastokortin syksyllä 1953 aloittaessani oppikoulun. Kävin kirjastossa miltei joka päivä, sillä lastenosastolta sai lainata kerralla vain kaksi kirjaa.”

Heinolan kansalaisopisto toteutti Heinolan kaupunginkirjaston historiaan ja nykypäivään liittyvän Aistien-tilan yhdessä kaupunginkirjaston ja -museon kanssa. Tilan tarkoituksena oli tuoda esille kirjaston elinkaareen liittyviä asioita, sekä herättää keskustelua kirjaston merkityksestä. Tila myös innoitti vierailijoita muistelemaan omia kirjastokokemuksiaan ja kirjaamaan niitä muiden nähtäviksi.

Aistien-menetelmä kulttuurin välittäjänä

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat toteuttivat Aistien-menetelmällä toiminnallisen opinnäytetyön, jossa yhdessä burmalaisten äitien kanssa tehtiin moniaistinen tila. Tilan avulla haluttiin tukea burmalaisten äitien omaa kulttuuria ja esitellä sitä heidän lapsilleen. Ryhmätapaamisissa esiin nousseiden teemojen pohjalta äidit suunnittelivat ja rakensivat burmalaisen Aistien-tilan, jonne he kutsuivat lapsensa. Opinnäytetyössä Aistien-tila toimi kulttuurin tukemisen välineenä ja äitien antama palaute toiminnasta oli positiivista. Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä moniaistinen tila toimi onnistuneesti kulttuurin tukemisen välineenä.