Lataa menetelmäopas

Prosessi

Yhdessä tekemisen iloa, kokemusten jakamista, muistojen näkyväksi tekemistä – Aistien-tilan rakentaminen edistää yksilön ja yhteisön voimaantumista.

Aistien-menetelmä ryhmäprosessina

Aistien-tila rakennetaan usein ryhmässä, jolloin tila suunnitellaan ja rakennetaan yhteisöllisesti. Toiminnan voivat toteuttaa esimerkiksi opiskelijat, ryhmä vapaaehtoisia tai esimerkiksi asukasyhdistys. Sopiva ryhmäkoko on 4-8 henkilöä, mutta jo 2-3 hengen ryhmällä pystyy rakentamaan Aistien-tilan. Ryhmä määrittelee miksi, kenelle ja millä tavoin se haluaa Aistien-tilan rakentaa.

Tilan rakentaminen toimii ryhmän yhteisöllisyyden edistämisen, voimaantumisen tai oppimisen välineenä. Rakentamisen tarkoituksena on tehdä abstraktit tai vaikeasti hahmotettavat asiat helpommin käsitettäviksi. Ryhmä voi rakentaa tilan myös kertoakseen jostain itselleen tärkeästä asiasta. Maahanmuuttajat voivat esimerkiksi rakentaa tilan, jossa kertovat kotimaastaan valtaväestölle.

Prosessin aloittaminen

Ryhmäprosessin alussa ryhmän vetäjä perehdyttää ryhmän Aistien-menetelmään. Ryhmässä sovitaan tarkemmin toiminnan  tavoitteet, tilan kohderyhmä ja teema. Teema voi olla aiheeltaan yleisempi tai ryhmän sisältä nouseva ja hyvinkin henkilökohtainen. Sen tulee olla riittävän rajattu mutta kuitenkin kaikkia innostava ja keskustelua herättävä.

Ryhmätapaamisissa keskustellaan tai työstetään teemaa toiminnallisesti eteenpäin. Joissain ryhmissä tila syntyy keskustelun ohessa, toisissa ryhmissä suunnittelu- ja rakennusprosessi ohjaa kaikkia tapaamisia. Aistien-tila voidaan rakentaa monesta eri näkökulmasta käsin. Se on luonteeltaan yksinkertaistettu ja subjektiivinen, ryhmän näköinen,  kuva todellisuudesta.

Tilasta suunnitellaan elämyksellinen kokonaisuus, jossa on mahdollisuuksien mukaan kaikkia aisteja aktivoivaa materiaalia. Lisäksi ryhmässä päätetään, kenelle  ja millä tavoin valmista tilaa käytetään. Se voi olla auki julkisesti, kutsutuille vieraille tai  vain omalle ryhmälle. Valmis tila voi olla auki vain yhden tapahtuman ajan tai pidempään.  Lisäksi ryhmä suunnittelee, järjestetäänkö tilassa jotain ohjelmaa vaiko vain vapaata keskustelua tai yhdessäoloa.

Prosessin päättäminen

Yhteisen työskentelyn lopettaminen on myös hyvä suunnitella.  Tilan purkamisesta ja muista käytännön asioista, kuten tilassa käytettyjen lainatavaroiden ja tekniikan palauttamisesta, pitää sopia. Lisäksi on hyvä käydä palautekeskustelu. On myös tärkeää kiittää kaikkia tilan toteuttamiseen osallistuneita henkilöitä.

Videomateriaalia

Aistien-menetelmää on käytetty Hämeen Kylät ry:n Tulevaisuustupa ja Tanssit Untulassa -pilottiprojekteissa.

Pilottiprojekteja

Aistien – avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hankkeessa on toteutettu erilaisia pilottiprojekteja:

Aistien-menetelmää kylätoiminnassa

Hämeen kylät ry on kehittänyt yhdessä kolmen eri kylän kanssa Aistien-menetelmää osana kylätoimintaa ja kyläsuunnittelua. Esimerkiksi Sajaniemen kylän Taidemäelle rakennettiin sauna-aiheinen Aistien-tila. Teema saatiin kylässä syntyneen kirjailija Sakari Pälsin saunaperinnettä kuvanneista teksteistä ja kyläläisten omista muistoista ja kokemuksista. Aistien-hanke ja Moniaistisen tilan rakentaminen toi kylälle positiivista ajattelua ja uusia ideoita kylän toimintaan. Aistien-menetelmä otettiin Taidemäellä käyttöön, ja siellä on rakennettu eri teemoista uusia Aistien-tiloja.

Kirjaston historiaa ja nykypäivää Heinolassa

”Sain ensimmäisen kirjastokortin syksyllä 1953 aloittaessani oppikoulun. Kävin kirjastossa miltei joka päivä, sillä lastenosastolta sai lainata kerralla vain kaksi kirjaa.”

Heinolan kansalaisopisto toteutti Heinolan kaupunginkirjaston historiaan ja nykypäivään liittyvän Aistien-tilan yhdessä kaupunginkirjaston ja -museon kanssa. Tilan tarkoituksena oli tuoda esille kirjaston elinkaareen liittyviä asioita sekä herättää keskustelua kirjaston merkityksestä. Tila innoitti myös vierailijoita muistelemaan omia kirjastokokemuksiaan ja kirjaamaan niitä muiden nähtäviksi.

Aistien-menetelmä kulttuurin välittäjänä

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat toteuttivat Aistien-menetelmällä toiminnallisen opinnäytetyön, jossa yhdessä burmalaisten äitien kanssa tehtiin Moniaistinen tila. Tilan avulla haluttiin tukea burmalaisten äitien omaa kulttuuria ja esitellä sitä heidän lapsilleen. Ryhmätapaamisissa esiin nousseiden teemojen pohjalta äidit suunnittelivat ja rakensivat burmalaisen Aistien-tilan, jonne he kutsuivat lapsensa. Opinnäytetyössä Aistien-tila toimi kulttuurin tukemisen välineenä ja äitien antama palaute toiminnasta oli positiivista. Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä Aistien-tila toimi onnistuneesti kulttuurin tukemisen välineenä.